مقاله انحلال کالکوپيريت در محلول کلريد فريک غليظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انحلال کالکوپيريت در محلول کلريد فريک غليظ :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

یکی از مشکلات موجود در لیچینگ کالکوپیریت در محیط سولفاتی, غیر فعال شدن سطح کالکوپیریت است که مانع انحلال کامل می‌گردد. در محیط کلریدی, که بر سرعت انحلال کالکوپیریت می‌افزاید, جلوگیری از غیر فعال‌شدن سطح کانی امکانپذیر است. در تحقیق حاضر یک کنسانتره کالکوپیریتی بوسیله محلول کلرید فریک با غلظت 5/31% تا 9/46%, که بیش از غلظت مورد استفاده در فرآیند کوپرِکس می‌باشد, تحت لیچینگ قرار گرفت و مشخص شد که تبخیر محلول کلرید فریک قبل از شروع لیچینگ, تاثیر بسزایی در افزایش انحلال کالکوپیریت دارد بگونه‌ای که 97% کالکوپیریت ظرف مدت 4ساعت در دمای 109 درجه سانتیگرادحل می‌شود. همچنین مشخص شد که اگر غلظت محلول کلرید فریک از حد معیّنی (حدود 5/43%) فراتر رود, سرعت انحلال کاهش می‌یابد که این امر را می‌توان به زیاد شدنِ گرانروی محلول در غلظت‌های بیش از 5/43% نسبت داد.

لینک کمکی