مقاله بررسي عوامل موثر بر انتشار عناصر سمي پسماند کارخانه?ي فروشويي روي به محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر بر انتشار عناصر سمي پسماند کارخانه?ي فروشويي روي به محيط زيست :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

چکیده در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی از پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست پرداخته شده است که طی آن به بررسی رفتار و میزان حلالیت فلزات سمی و خطرناک مثل روی, نیکل, کبالت, کادمیم, منگنز و سرب در آزمایشهای فروشویی ستونی پرداخته شد. در این راستا پارامترهای دبی, غلظت اسید و زمان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بیشترین میزان حلالیت فیلتر کیک فروشویی تحت شرایط: دبی 6-10×1 مترمکعب در دقیقه, pH ورودی 5 و زمان 20 روز به دست آمد. برای تحلیل عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی از پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست از نرم‌افزار Spss 15 استفاده شد و با استفاده از رگرسیون چندگانه پارامتر زمان از بین پارامترهای pH, زمان و دبی ورودی به عنوان پارامتر موثر شناخته شد. رابطه بین پارامترهای زمان, دبی و pH با درصد حلالیت تعیین شد. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده, شرایط بحرانی امکان انتشار عناصر سمی از دپوهای پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست تعیین شد.

لینک کمکی