مقاله برآورد ميانگين دبي رسوب با مدل‌هاي رياضي جهت تخمين رسوب به منظور بازسازي نواقص آماري (مطالعة موردي: نکا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد ميانگين دبي رسوب با مدل‌هاي رياضي جهت تخمين رسوب به منظور بازسازي نواقص آماري (مطالعة موردي: نکا) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :18

داده­های هیدرومتری و رسوب از اهمّیّت بالایی در پژوهش­های مربوط به هیدرولوژی برخوردار است؛ امّا وجود نواقص آماری باعث کاهش دقّت و صحّت ارزیابی­ها می­گردد. ایستگاه­ هیدرومتری نکا در بخش سنجش رسوب از سال تأسیس تا دو سال اخیر (1348-1390) دارای 8 سال نواقص آمار رسوب است. در این پژوهش با سه فرمول توفالتی, بگنولد و بروکس, معادل خطّی میانگین رسوب تعیین گردید. از میان این سه فرمول به ترتیب فرمول توفالتی, بگنولد و بروکس با ضریب هم­بستگی 63/0, 49/0 و 38/0 و ضریب نش - ساتکلیف 75/0, 32/0 و 86/0. بهترین روش تخمین رسوب در رودخانه نکا شناخته شد. بهترین فرمول, فرمول توفالتی با معادله y = 2.4756x – 146.15 و فرمول بگنولد با معادله y = 1.9555x +168.78 و فرمول بروکس با معادله خطّی y = 1.619x + 269.2 به دست آمد. نتایج نشان داد اگرچه فرمول توفالتی از فاکتورهای مختلفی جهت تخمین استفاده می­نماید و به نسبتِ روش­های آماری پیچیده و مشکل­تر است, امّا از لحاظ دقّت قابل توجّه است و علاوه بر روش­های آماری متداول, جایگزین مناسبی در بازسازی نواقص آماری رسوب است.

لینک کمکی