مقاله شبيه‎سازي رفتار باد در رسوب‎گذاري روي سطوح شيب‎دار در آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه‎سازي رفتار باد در رسوب‎گذاري روي سطوح شيب‎دار در آزمايشگاه :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

فرسایش بادی با حفر زمین, انتقال مواد و انباشتن آنها در جای دیگر به‎اشکال گوناگون, موجب دگرگونی زیاد در چهره‎ی زمین می‎شود. هدف از این پژوهش, بررسی رفتار باد روی سطوح با شیب‎های متفاوت, در فرآیند رسوب‎گذاری بادی در آزمایشگاه است. بدین منظور آزمایش باد در آزمایشگاه و در چارچوب طرحی کاملاً تصادفی با 7 تیمار, شامل شیب‎های 0% , 2%± , 5%± و 10%± انجام شد. نتایج آنالیز واریانس طرح, بیانگر اختلاف معنادار در سطح خطای کمتر از 1% , در میزان رسوب دریافت شده توسّط تیمارها بوده است. مقایسه‎ی میانگین تیمارها به‎روش دانکن نیز حاکی از این است که بیشترین میزان ترسیب در سطح بدون شیب انجام شده و با افزایش شیب (مستقیم و معکوس) این میزان کاهش می‎یابد. برای بیان ارتباط بین درصد شیب و میانگین رسوب دریافت شده, از روش آنالیز رگرسیون استفاده شده که نتایج آن حاکی از کاهش میانگین رسوب مواد بادرفتی با افزایش شیب سطح است و از میان سه مدل خطّی, درجه دو و درجه سه, مدل درجه دو برای برآورد رسوب‎گذاری روی شیب‎های متفاوت انتخاب شد. درنهایت با استفاده از آنالیز رگرسیون, ارتباط میان فاصله از خروجی تونل و میزان رسوب دریافت شده مورد ارزیابی قرار گرفت که طیّ آن مشخّص شد, رفتار باد و عملکرد آن در فرآیند رسوب‎گذاری روی سطوح با شیب‎های گوناگون, متفاوت است. بنابراین, چگونگی روند رسوب‎گذاری روی هر یک از سطوح با مدل‎های مناسب مشخّص شد که با توجّه به ارزیابی مدل‎های خطّی, درجه دو و درجه سه, مدل خطّی برای شیب‎های مثبت (مستقیم) و شیب صفر و مدل‎های درجه دو برای شیب‎های منفی (معکوس) انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه, مشخّص شد که شبیه‎سازی آزمایشگاهی, به‎عنوان روشی مناسب برای مطالعه‎ی رفتار باد در فرآیند رسوب‎گذاری روی سطوح با ویژگی‎های مختلف است.

لینک کمکی