مقاله بررسي و اولويّت بندي آسيب پذيري سکونتگاه هاي روستايي استان خوزستان در برابر مخاطرات طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و اولويّت بندي آسيب پذيري سکونتگاه هاي روستايي استان خوزستان در برابر مخاطرات طبيعي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :32

مخاطرات محیطی همواره تهدیدی برای سکونتگاه­های انسانی است. این تأثیرات در فضاهای روستایی و در مناطق مختلف کشور با توجّه به نوع مخاطرات متفاوت است. سکونتگاه­های روستایی با توجّه به خصوصیّات گوناگون نظیر موقعیّت جغرافیایی روستاها, ساختار کالبدی - فضایی, نوع مخاطره­پذیری, بیشترین بحران­ها را در زمان بروز مخاطرات تجربه خواهند نمود. شناسایی آسیب­پذیری سکونتگاه­های روستایی با در نظر گرفتن متغیّر­ها و عوامل مؤثّر از روش­های پیشگیری, کاهش خسارات و مدیریت مخاطرات به شمار می­رود. هدف پژوهش حاضر, اولویّت­بندی روستاهای استان خوزستان از منظر آسیب­پذیری محیطی بر اساس متغیّرهایی نظیر فاصله از حریم گسل­های فعّال زمین­شناسی, مشخّصات خاک, مشخّصات سازندهای زمین­شناسی, فاصله از دشت­های سیلابی, فاصله از مناطق حفاظت‌شده, فاصله از وقوع نقطه­ای زمین­لغزش و میزان شیب زمین با استفاده از منطق فازی در راستای توسعه پایدار, پیشگیری بحران و کاهش خسارات است. روش پژوهش بر مبنای ماهیت توصیفی -تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی و قابل ‌استفاده در منطقه مورد مطالعه است. تجزیه و تحلیل داده­ها بر اساس منطق فازی در سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) طرّاحی و پیاده­سازی شد. نتایج پژوهش نشان داد که استان خوزستان به پژوهش­های بسیاری در زمینه اولویّت­بندی آسیب­پذیری نیازمند است؛ از بررسی 1989 نقطه روستایی بر اساس سناریو‌های مختلف از جمله سناریوی نسبتاً بد­بینانه 746 نقطه روستایی, سناریوی نسبتاً خوش­بینانه 3 نقطه روستایی, سناریوی متعادل یا تابع ترکیب خطّی وزن­دار حدود 98 نقطه روستایی دارای مقدار استانداردشده آسیب­پذیری محیطی بیش از 5/0 هستند. همچنین بر اساس سناریوی بدبینانه, تمامی سکونتگاه­های روستایی منطقه دارای مقدار استانداردشده آسیب­پذیری محیطی بیش از 75/0 و بر اساس سناریوی خوش­بینانه, تمامی سکونتگاه­های روستایی دارای مقدار استانداردشده آسیب­پذیری محیطی صفر هستند.

لینک کمکی