مقاله سنجش مؤلّفه‌هاي مؤثّر بر سرماية اجتماعي در سکونتگاه هاي روستايي (مطالعة موردي: سکونتگاه‌هاي روستايي دهستان اسالم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش مؤلّفه‌هاي مؤثّر بر سرماية اجتماعي در سکونتگاه هاي روستايي (مطالعة موردي: سکونتگاه‌هاي روستايي دهستان اسالم) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم جدید در حوزه اجتماعی و جامعه­شناسی است که به طور گسترده توسّط محقّقان و پژوهشگران در رشته­های مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی با مؤلّفه‌هایی, همچون: اعتماد, مشارکت, انسجام و آگاهی مرتبط است و به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزشی اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل, موجب تحقّق اهداف می­شود و زمینه مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفّقیت ایجاد می­کند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و جمع­آوری اطّلاعات با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه صورت گرفته است. برای آزمون فرضیات از آزمون­های t و رگرسیون استفاده شده است. نتایج آزمون­ها نشان می­دهد میانگین سرمایه اجتماعی در سطح 15 روستای مورد مطالعه برابر با 29/3 است؛ به عبارت دیگر سطح سرمایه اجتماعی در دهستان اسالم در سطح متوسّطی قرار دارد. میانگین سرمایه اجتماعی در زنان 169/3 و در مردان 336/3 است؛ یعنی میانگین دو جامعه با هم برابر است و تفاوتی در میانگین سرمایه اجتماعی بین زنان و مردان وجود ندارد. بالاترین اثر بر شکل­گیری سرمایه اجتماعی در بین مؤلّفه‌ها, مربوط به مشارکت اجتماعی با میزان Beta, 477/0 است؛ به عبارت دیگر این مؤلّفه 7/47 درصد تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می­کند؛ در عین حال کمترین میزان را آگاهی اجتماعی با 145/0 داراست.

لینک کمکی