مقاله نقش پُرفشار جنب حارّه، در توزيع مکاني بارش هاي روزانه‎ي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش پُرفشار جنب حارّه, در توزيع مکاني بارش هاي روزانه‎ي ايران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :32

در این پژوهش, آرایش فضایی و الگویِ زمانیِ شدّت پُرفشار جنب حارّه, در تراز میانی وردسپهر با استفاده از داده‌های روزانه‎ی ارتفاع ژئوپتانسیل, در یک دوره‎ی زمانی 55 ساله, شامل 20089 روز از یازدهم دی‌ماه 1329 تا دهم دی‌ماه 1384 بررسی شده است. نخست برای تحلیل آرایش فضایی پُرفشار جنب حارّه و اندرکنش آن با سامانه­های مجاور, میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل برای تمام روزهای تقویم خورشیدی محاسبه شد. آنگاه, یک تحلیل خوشه‌ای پایگانی انباشتی به‎روش "پیوند وارد" روی این مقادیر انجام گرفت. بر پایه‎ی این تحلیل, پنج آرایش گردشی در چارچوب دوره­های سرد, گذار و گرم در نیمکره‎ی شمالی شناسایی شدند. برای تحلیل الگوی زمانی شدّت پُرفشار جنب حارّه با انتخاب چارچوب پوش مناسب, میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز میانی وردسپهر برای هر یک از روزهای تقویم خورشیدی 1383-1330 محاسبه و استانداردسازی شد. بدین ترتیب, آرایه­ای به ابعاد 1×19724 به‎دست آمد که شامل ناهنجاری‌‌های فاز مثبت و منفی (تشدید و تضعیف پُرفشار جنب حارّه) در هر روز بود. مقایسه‎ی فراوانی روزهای وقوع فاز مثبت با فراوانی روزهای رویداد فاز منفی, در تراز مورد بررسی نشان داد که طیّ نیم قرن گذشته, روزهای تشدید و حضور قوی پُرفشار جنب حارّه نسبت به روزهای تضعیف این سامانـه‎ی دینامیکی, افزایش یافته است. اجرای روش جدول توافقی و محاسبه‎ی آماره‎ی کای دو (2 χ) در طول دوره‎ی آماری (1383-1330) نشان داد که وقوع بارش, کمابیش در 3% از ایستگاه­های بررسی شده (32 ایستگاه از مجموع 1066 ایستگاه) مستقل از تأثیر پُرفشار جنب حارّه است. این ایستگاه­ها بیشتر کرانه‌ها و پس‎کرانه‌های جنوبی خزر و نواحی شمال­غرب کشور را در بر می‌گیرند. از سوی دیگر, وقوع بارش کمابیش در 97% ایستگاه­های مورد بررسی (1034 ایستگاه از مجموع 1066 ایستگاه) مستقل از تأثیر پُرفشار جنب حارّه نیست و به‎شدّت تحت کنترل پُرفشار جنب حارّه در زمان حاکمیت این سامانه بر روی ایران است.

لینک کمکی