مقاله تغييرات محيطي - کالبدي گردشگري خانه هاي دوّم در نواحي روستايي با رويکرد پايداري (مطالعة موردي: بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات محيطي - کالبدي گردشگري خانه هاي دوّم در نواحي روستايي با رويکرد پايداري (مطالعة موردي: بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

گردشگری خانه‌های دوّم همانند دیگر الگوهای گردشگری اثرات و پیامدهای مختلفی را در نواحی روستایی بر جای می­گذارد که با توجّه به ماهیّت این الگو, تغییرات محیطی کالبدی از جمله اثراتی است که با توسعه این الگو, در نواحی روستایی به وجود می‌آید. در راستای توسعه پایدار گردشگریِ خانه‌های دوّم شناخت اثرات و پیامدهای مختلف این الگو ضروری به نظر می‌رسد. در ایران, از جمله مناطق روستایی که توسعه این الگو با زندگی مردم عجین گشته و به صورت یک پدیده مشهود است, روستاهای بخش رودبار قصران است. بر همین اساس, در این پژوهش به بررسی و تحلیل اثرات محیطی کالبدی توسعه گردشگری خانه­های دوّم در این پهنه جغرافیایی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع بنیادی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است که در گردآوری داده‌ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است که در این خصوص با استفاده از روش کوکران تعداد 238 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی طبقه­بندی انتخاب شده‌اند. همچنین به منظور پردازش داده­­ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که الگوی گردشگری خانه‌های دوّم بیشترین تأثیر را بر شاخص تغییرات محیطی و کمترین تأثیر را بر بهبود خدمات زیربنایی داشته که در همین ارتباط نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری بین این اثرات در روستاها وجود ندارد؛ همچنین بین دیدگاه افرادی که به گردشگری وابستگی شغلی داشته با دیگر افراد درباره اثرات توسعه گردشگری خانه‌های دوّم تفاوت معنی­داری وجود دارد.

لینک کمکی