مقاله ارزيابي عملکرد تکنولوژيکي طرح تجهيز، نوسازي و يکپارچه‌سازي اراضي شاليزاري (نمونة موردي: دهستان قره طغان شهرستان نکا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد تکنولوژيکي طرح تجهيز, نوسازي و يکپارچه‌سازي اراضي شاليزاري (نمونة موردي: دهستان قره طغان شهرستان نکا) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :29

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام­­های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام­ها و تدوین راهبردها و برنامه­های مناسب برای نیل به توسع کشاورزی پایدار, اهمیت اساسی دارد. هدف اصلی این تحقیق, مطالعه اثرات تکنولوژیکی طرح تجهیز, نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری و ارزیابی میزان موفقیت آن از لحاظ شاخص تکنولوژیکی از نقطه نظر کشاورزان و کارشناسان می­باشد. جامعه آماری تحقیق, شامل دو گروه مطالعاتی می­باشد. نخست روستاهایی که در اراضی آنها طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه­سازی اراضی شالیزاری اجرا شده است و تعداد آنها 9 روستا از دهستان قره‎طغان, واقع در بخش مـرکزی شهرستان نکـا است که به عنوان روستاهای هدف تحقیق, جهت ارزیابی طرح در نظر گرفته شده است. گروه بعدی کارشناسانی می­باشند که طرح, توسط آنها طراحی یا اجرا شده و یا به شکلی در طرح اجرا شده مسئولیت داشته‎اند. داده­های مورد استفاده در این مطالعه, حاصل عملیات میدانی و پرکردن پرسشنامه از کل 260 بهره­بردار در منطق مورد مطالعه و 68 کارشناس متخصص در طرح است. نتایج تحقیق, نشان می­دهد که در بعد تکنولوژی بین کارشناسان و بهره­برداران در مورد میزان موفقیت طرح همبستگی وجود دارد که میزان ضریب همبستگی بعد تکنولوژی 641/0 است.

لینک کمکی