مقاله نقش سنجه‌هاي سيماي سرزمين و فرايندهاي مکاني تغيير در ارزيابي کارايي مدل ژئومد (مطالعه موردي: حوضه آبخيز نکارود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش سنجه‌هاي سيماي سرزمين و فرايندهاي مکاني تغيير در ارزيابي کارايي مدل ژئومد (مطالعه موردي: حوضه آبخيز نکارود) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

ارزیابی کارایی مدل پیش‌بینی تغییرات پوشش سرزمین, بخش مهمّی جهت اطمینان از صحّت نتایج حاصل است. هدف پژوهش حاضر, ارزیابی کارایی مدل ژئومد با استفاده از سنجه‎های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر جهت پیش‌بینی تغییرات جنگل در حوضه آبخیز نکارود, شمال ایران است. جهت انجام این کار, از نقشه‎های پوشش سرزمین سال‎های 1363, 1380 و 1389 به عنوان نقشه‎های واقعیّت زمینی استفاده شد. نقشه شایستگی انتقال از جنگل به غیرجنگل با استفاده از ترکیب خطّی وزن داده شده, تولید شد. از توابع عضویت فازی برای استانداردسازی و از تحلیل سلسله‌مراتبی نیز به منظور وزن‌دهی معیار‎ها استفاده شد. سنجه‎های سیمای سرزمین شامل مساحت کل, تراکم لکّه, تراکم حاشیه, چین‌خوردگی ابعاد, دایره محدودکننده, سوراخ‌شدگی (مشبّک‌شدگی), پراکندگی و مجاورت با استفاده از نرم‌افزار کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین (فرگستتس) و فرایندهای مکانی تغییر با استفاده از درخت تصمیم‎گیری در محیط مدل‌ساز تغییر سرزمین محاسبه شدند. بیشترین میزان خطای نسبی حاصل از مقایسه نقشه واقعیّت زمینی با نقشه پیش‌بینی‌شده برای سنجه‎های تراکم لکّه, دایره محدودکننده و سوراخ‌شدگی به دست آمد؛ در صورتی که مدل توانست با دقّت بالایی مساحت, پیچیدگی اشکال, تکّه‌تکّه‌شدگی, فشردگی و ناهمگنی مکانی لکّه‎های جنگلی را پیش‌بینی کند؛ همچنین فرایند مکانی تغییر حذف طی سال‎های مورد مطالعه با توجّه به کاهش مساحت و تعداد لکّه‎ها اتّفاق افتاد که مدل نیز به درستی همین فرایند را پیش‌بینی کرد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد این روش با کارایی بالایی می‌تواند درک جامع و کاملی از عدم قطعیّت صحّت نتایج تولیدشده ارائه دهد.

لینک کمکی