مقاله ارزيابي مطلوبيت و نقش اکوسيستم کارآفريني روستايي در استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مطلوبيت و نقش اکوسيستم کارآفريني روستايي در استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

بررسی محیط کارآفرینی و نقش آن در توسعه فعّالیّت‌های کارآفرینانه به دلیل تعیین‌کنندگی کارآفرینی در موفّقیّت اقتصادی یک کشور و شکل دادن به توزیع فضایی فعّالیّت‌های اقتصادی در قلمرو ملّی, امروزه از اهمّیّت زیادی برخوردار است. از این رو, هدف پژوهش حاضر, بررسی وضعیّت عملکرد اکوسیستم کارآفرینی روستایی در گام نخست و مشخّص کردن نقش هریک از زیرسیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در بروز شرایط موجود در گام دوّم است. جمع‌آوری اطّلاعات, به روش کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی (پرسشنامه و مشاهده) است و از آنجا که برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه دیدبان جهانی کارآفرینی استفاده شده است؛ لذا جامعه آماری پژوهش, شامل خبرگان محلّی (اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران) است که در مجموع 3108 نفر را شامل می‌شوند که با استفاده از روش کوکران تعداد 341 نفر به عنوان نمونه با نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده انتخاب شده‌اند. در گام نخست برای تحلیل اطّلاعات پرسشنامه‌ها از آزمون آماری t تک‌نمونه‌ای در محیط نرم‌افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان 12 زیرسیستم مورد بررسی, تنها دو زیرسیستم «متعادل بودن قوانین و مقرّرات» و «آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها» با 95% اطمینان, نسبت به الگوی ملّی دارای شرایط مطلوب هستند؛ امّا در مقایسه با الگوی جهانی, هیچ‌یک از زیرسیستم‌ها, عملکرد مطلوبی ندارند. در گام دوّم, با استفاده از روش تحلیل عاملی در محیط نرم‌افزار لیزرل نقش هریک از زیرسیستم‌ها در بروز شرایط موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زیراکوسیستم‌های «زیرساخت‌های تجاری و قانونی» و «برنامه‌های دولت برای کارآفرینی» به ترتیب با 91 و 75%, بیشترین و زیراکوسیستم «هنجارهای اجتماعی» با 43% کمترین تأثیر را در عملکرد نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه دارد.

لینک کمکی