مقاله تعيين نواحي پايدار آب‌وهوايي استان کرمان با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيّره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين نواحي پايدار آب‌وهوايي استان کرمان با استفاده از روش‌هاي آماري چند متغيّره :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

شناخت ویژگی‌های پایدار آب‌وهوایی هر منطقه می‌تواند در امر برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین نقش مهمّی ایفا کند. تعیین دقیق نواحی پایدار آب‌وهوایی جهت دستیابی به توسعه پایدار هر منطقه ضروری است. یکی از روش‌های نوین تعیین نواحی پایدار آب‌وهوایی, روش‌های آماری چند متغیّره مانند تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای با استفاده از GIS است. با توجّه به پهناوری استان کرمان, تنوّع آب‌وهوایی زیادی در این استان وجود دارد. در این پژوهش, برای شناسایی دقیق نواحی پایدار آب‌وهوایی این منطقه, از روش‌های آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی استفاده شده است. بدین منظور 36 متغیّر آب‌وهوایی از 12 ایستگاه هواشناسی استان در یک دوره آماری 30 ساله (1979-2008) انتخاب شده است. متناسب با فاصله‌های ایستگاه‌ها و تغییرات مکانی متغیّرهای انتخابی, شبکه‌ای به ابعاد 15*15 کیلومتر بر روی استان کرمان گسترانده شد. با استفاده از روش کریجینگ مقادیر 36 متغیّر برآورد گردید. به منظور کاهش ابعاد ماتریس داده‌ها از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس (عمودی) و از روش تحلیل خوشه‌ای پایگانی به طریق وارْد جهت تعیین نواحی آب‌وهوایی استفاده شد و نقشه‌های مربوط با استفاده از GIS ترسیم گردید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نواحی پایدار آب‌وهوای استان کرمان ساخته چهار عامل به ترتیب دما, بارش, رطوبت و باد است که 77/90 درصد واریانس متغیّرهای اوّلیه را تشکیل می‌دهد. بارزترین ویژگی نواحی پایدار آب‌وهوایی مناطق جنوبی این استان, گرما, در نواحی کوهستانی بارش, در نواحی جیرفت و کهنوج رطوبت و در نواحی بیابانی باد است. با استفاده از تحلیل خوشه‌ای که بر روی چهار عامل انجام شد و بر اساس امتیازات عاملی, وجود شش ناحیه پایدار آب‌وهوایی در این استان مشخّص می‌شود.

لینک کمکی