مقاله شبيه‎سازي روابط بارش - رواناب حوضة آبريز کشکان در استان لرستان با روش SCS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه‎سازي روابط بارش - رواناب حوضة آبريز کشکان در استان لرستان با روش SCS :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

شبیه‌سازی بارش - رواناب در حوضه‌های آبریز, امکان برآورد دبی اوج و تحلیل روابط بین بارش و رواناب را به خوبی فراهم می‌آورد. به همین منظور, در این پژوهش روابط بارش – رواناب حوضه آبریز کشکان در استان لرستان با به کارگیری روش SCS که از طرف سازمان حفاظت خاک آمریکا ارائه شده است و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS شبیه‌سازی شده است. حوضه آبریز کشکان پس از تقسیم به هفت زیرحوضه, مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌های بارندگی و دبی روزانه برای هفت ایستگاه باران‌سنجی و هیدرومتری کاکا رضا, چولهول, افرینه, پلدختر, مادیانرود, سراب سیّد علی و چم انجیر در بازه زمانی 40 ساله از 1347 تا 1387 انتخاب و با لحاظ نمودن اطّلاعات پوشش گیاهی, خاک, کاربری اراضی و... بر اساس روش SCS مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل روابط بارش - رواناب محاسباتی توسّط مدل HEC-HMS به روش SCS و تحلیل روابط بارش - رواناب مشاهداتی توسّط روش رگرسیون انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که مدل HEC-HMSروابط بارش - رواناب محاسباتی و روابط بارش - رواناب مشاهداتی را با دقّتی حدود 94% برآورد می‌کند که نشان‌دهنده توانایی بالای این مدل و روش SCS در تحلیل روابط بارش - رواناب حوضه آبریز کشکان است. در مرحله واسنجی مدل نیز دبی حداکثر 6795 فوت بر مترمکعب و ارتفاع رواناب 57/6 اینچ برآوردسازی گردیده است که در مقایسه با مقادیر مشاهداتی (دبی حداکثر 5777 فوت مکعب بر ثانیه و ارتفاع رواناب 91/6 اینچ) بیش از 80% مشابهت نشان می‌دهد. خطای شبیه‌سازی پارامترها, یکسان نبوده ولی حداکثر 35% برآورد شده است. عملکرد مدل در مورد دو زیرحوضه خرم‌آباد و کشکان پایینی تطابق بیشتری نشان می‌دهد.

لینک کمکی