مقاله بررسي و تحليل شاخص‌هاي استراتژي توسع? شهري (CDS) در توسع? گردشگري شهري (مطالع? موردي: شهر چابکسر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل شاخص‌هاي استراتژي توسع? شهري (CDS) در توسع? گردشگري شهري (مطالع? موردي: شهر چابکسر) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

در گردشگری شهری ارتباط بین سازمان‌های مؤثّر, فرآیند برنامه‌ریزی, توسعه زیرساخت‌ها, تأمین منابع مالی, نظارت و جهت‌دهی به اقدامات, شناسایی ظرفیّت‌ها, تغییر رویکردها و فرهنگ‌سازی, کشف مزیّت‌های جدید از مسائل اصلی مدیریت شهری محسوب می‌شود. شهر چابکسر نیز به عنوان یکی از شهرهای مبدأ گردشگری, نیازمند نگاه راهبردی برای تدوین مدیریت یکپارچه گردشگری شهری است. اجرای طرح‌های سنّتی و فقدان رویکرد یکپارچه موجب هرز منابع در این شهر شده و ضرورت دارد که مدیریت شهری جهت حلّ چالش‌ها از رویکرد مدیریت یکپارچه گردشگری شهری استفاده نماید. هدف تحقیق, بررسی تأثیر شاخص‌های استراتژی توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری است. روش تحقیق, توصیفی - تحلیلی, نوع تحقیق, کاربردی و شیوه اجرای آن, پیمایشی است. در این راستا پرسشنامه‌ای با جامعه آماری 365 نفر از شهروندان و 20 نفر از کارشناسان انتخاب و تکمیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین کلّی شاخص‌های مدیریت یکپارچه توسعه شهری در شهر چابکسر با توجّه به وضعیّت شاخص‌های اصلی (حکمروایی خوب, بانکی بودن, قابل زندگی بودن, رقابتی بودن) از دید کارشناسان برابر با 92/2 و از دید شهروندان برابر با 70/2 که هر دو میانگین از میانگین نظری پرسشنامه‌ یعنی عدد 3 کمتر است. از آنجا که وضعیّت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری تحت تأثیر وضعیّت شاخص‌های مدیریتی و حکمروایی, شاخص بانکی بودن از بُعد فنّاوری و مالی, شاخص‌های قابلیّت زندگی با رویکرد اجتماعی, اقتصادی, خدماتی - کالبدی و رقابتی بودن است, بنابراین جهت بررسی وضعیّت شاخص‌ها در شهر از آزمون T تک‌نمونه‌ای استفاده گردید. با توجّه به نتیجه آزمون هیچ‌کدام از شاخص‌های مورد بررسی در سطح زیر 05/0 معنی‌دار نیست. لذا می‌توان چنین استنباط کرد که متغیّر مستقل تحقیق در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگریمؤثّر نبوده است؛ بنابراین وضعیّت شاخص‌های فوق در شهر چابکسر در حدّ پایین‌تر از متوسّط ارزیابی و بیانگر آن است که تأثیرگذاری شاخص‌ها در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری در شهر چابکسر مطلوب نبوده و نیازمند بازنگری در شیوه مدیریت و توجّه به شاخص‌های کارآمدتر در قالب مدل مورد بررسی است.

لینک کمکی