مقاله ارزيابي اثرات اقتصادي - اجتماعي سدسازي و تأثير آن بر نظام بهره‌برداري سنّتي (مطالعة موردي: سدّ سيازاخ شهرستان ديواندرّه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثرات اقتصادي - اجتماعي سدسازي و تأثير آن بر نظام بهره‌برداري سنّتي (مطالعة موردي: سدّ سيازاخ شهرستان ديواندرّه) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

پیامدهای اقتصادی - اجتماعی و ‌محیطی سدسازی, ممکن است جبران‌ناپذیر باشد, مناطق اجرای سدهای مخزنی, قبل از احداث بررسی می شوند و اثرات بعدی مورد پژوهش قرار نمی‌گیرد. این پژوهش, با هدف ارزیابی اثرات احداث سدّ سیازاخ بر روستاهای تحت تأثیر آن انجام پذیرفت. جامعه آماری در بخش کمّی تحقیق شامل روستاییان سرپرست خانوار بالادست و پایین‌دست سد بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و تعداد 200 پرسشنامه تکمیل و مقایسه نگرش ساکنین و تحلیل عاملی صورت گرفت. در بخش کیفی, اعضای شوراها, اداره آب منطقه‌ای و دهیاری‌ها (41 = N) به صورت سرشماری مطالعه و به منظور تحلیل داده‌ها از فنّ تدوین نقشه‌های ذهنی, تحلیل محتوا و سامانه اطّلاعات جغرافیایی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل چندمعیاره, مهم‌ترین اثرات مثبت این طرح عبارت‌ بود از بهبود کشاورزی منطقه, تأمین آب شرب منطقه, افزایش سطح زیر کشت آبی, کنترل سیلاب, افزایش ارزش زمین, بهبود گردشگری و بهبود سطح درآمد خانوارهای پایین‌دست و مهم‌ترین اثرات منفی نیز عبارت بود از: کوچ اجباری ساکنین بالادست سد, از بین رفتن مشاغل ساکنین بالادست سد (دامداری, کشاورزی), ایجاد شغل‌های کاذب, از بین رفتن مساجد و مدارس, خسارات زیست‌محیطی و قطع درختان و تملّک اراضی در بالادست سد. بر اساس نتایج, حاصل اثرات مثبت طرح در پایین‌دست سد نسبت به اثرات منفی آن بیشتر و در بالادست سد برعکس بود. کشت آبی به عنوان یک معیار اثرگذار اقتصادی در بالادست سد به نصف کاهش یافته در حالی که در پایین‌دست سد, سطح زیر کشت آبی 5/3 برابر شده است.

لینک کمکی