مقاله تحليل تأثير نوع بارش بر شبيه‌سازي دبي جريان در حوضه آبخيز تالار و خرّم‌آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تأثير نوع بارش بر شبيه‌سازي دبي جريان در حوضه آبخيز تالار و خرّم‌آباد :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

به‌کارگیری مدلی که جامعیّت و کارایی بالایی برای شبیه‌سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در حوضه‌های مختلف دارد, از اهمّیّت بالایی برخوردار است. در این مطالعه, کارایی مدل ارزیابی آب‌وخاک در شبیه‌سازی رواناب حاصل از بارش‌های مختلف در حوضه آبخیز خرّم‌آباد با مساحت 2467 کیلومتر‌مربع و در حوضه آبخیز تالار با مساحت 2057 کیلومترمربع ارزیابی شد. مقدار بارندگی در حوضه آبخیز خرّم‌آباد 560 و در حوضه آبخیز تالار 612 میلی‌متر است و هر دو منطقه دارای اقلیم نیمه‎مرطوب هستند. نقشه کاربری اراضی, خاک, مدل رقومی ارتفاع و اطّلاعات هواشناسی برای هر دو منطقه تهیّه شد. بعد از روی هم‌گذاری لایه‌های مکانی در حوضه خرّم‌آباد 223 و در حوضه تالار 265 واحد پاسخ هیدرولوژیکی تعیین شد. با استفاده از برنامه واسنجی ابزار ارزیابی آب‌وخاک, آنالیز حسّاسیّت پارامترها و تعیین مقادیر بهینه برای پارامترهای حسّاس انجام شد. نتایج آنالیز حسّاسیّت نشان داد که پارامتر شماره منحنی در هر دو منطقه مطالعاتی از حسّاسیّت بالایی برخوردار است. تعیین مقادیر بهینه کارایی مدل با ضرایب آماری NS وR2 مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر این ضرایب در حوضه خرّم‌آباد به ترتیب برابر با 74/0 و 72/0 و در حوضه تالار برابر با 64/0 و 66/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که نوع بارش منطقه بر روی کارایی مدل تأثیر دارد و رواناب حاصل از ذوب برف باعث کاهش کارایی مدل ارزیابی آب‌وخاک می‌شود. به طور کلّی مدل در هر دو حوضه از کارایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی حوضه‌های آبخیز در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی