مقاله الگوي پراکنش مکاني گونه‌هاي درختي در جنگل‌هاي حاشية رودخانه (مطالعة موردي: پناهگاه حيات وحش کرخه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوي پراکنش مکاني گونه‌هاي درختي در جنگل‌هاي حاشية رودخانه (مطالعة موردي: پناهگاه حيات وحش کرخه) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

شناخت الگوی مکانی درختان جنگلی در طرّاحی الگوی مدیریتی مناسب برای حفاظت و احیای توده‌های جنگلی نقش مؤثّری دارد. این پژوهش, با هدف تجزیه و تحلیل الگوی پراکنش درختان در پناهگاه حیات وحش کرخه (بخشی از جنگل‌های حاشیه رودخانه کرخه), بررسی میزان تغییرپذیری و الگوی تغییرات آنها نسبت به فاصله از رودخانه, انجام گرفت. تعداد پایه‌های درختان پده, گز و درختچه سریم در 117 قطعه نمونه, روی ترانسکت‌هایی موازی با فاصله 500 متر از یکدیگر و عمود بر رودخانه شمارش شدند. سپس با استفاده از روش‌های زمین‌آماری الگوی پراکنش آنها مورد تحلیل قرار گرفت. واریوگرام تعداد گونه‌های پده و سریم با مدل کروی, گز و کلّ گونه‌ها با مدل نمایی مطابقت داشته و وجود همبستگی مکانی را نشان دادند. دامنه تأثیر واریوگرام گز 186 متر, پده 362 متر, سریم 749 متر و تعداد کلّ گونه‌ها 208 متر است. نقشه‌های کریجینگ نیز نشان دادند که گونه‌های موجود دارای همبستگی مکانی هستند. بیشترین پراکنش گونه‌ها نزدیک رودخانه بوده و با دورشدن از رودخانه, تعداد هر سه گونه کاهش می‌یابد. این موضوع, اهمّیّت مدیریت و حفاظت جنگل‌های حاشیه رودخانه و جلوگیری از تخریب و کاهش مرز پوشش جنگلی را تأیید می‌نماید.

لینک کمکی