مقاله واکاوي شرايط ديناميکي، ترموديناميکي و همديدي رخداد بارش‌هاي سيل‌آساي ناحي? بسيار کم بارش جنوب شرقي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي شرايط ديناميکي, ترموديناميکي و همديدي رخداد بارش‌هاي سيل‌آساي ناحي? بسيار کم بارش جنوب شرقي ايران :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است به گونه‌ای که متوسّط بارش سالانه آن حدود یک‌سوّم متوسّط بارش سالانه جهان است. قسمت­هایی از پهن بارشی ایران نیز جز پهن بسیار کم­بارش جنوب شرق محسوب می‌شود که ویژگی عمده این مناطق, ریزش‌های جوی با شدت‌های بالاست. در این پژوهش, داده­های مربوط به مقدار بارش روزانه 54 ایستگاه اقلیمی از ناحیه بسیار کم­بارش جنوب شرق ایران که دارای آمار بالای 10 سال بودند, تهیه گردید و سپس در نرم‌افزار مت ­لبماتریس استاندارد­­شده­ای با آرایش (5420824) که سطرهای­ آن نشان‌دهند تعداد روزها و ستون­های آن نشان‌دهند آماره­های مربوط به بارش ایستگاه‌ها است, فراهم شد. با استفاده از ادغام گروه­ها به روش واردو فاصله اقلیدسی, روی این ماتریس تحلیل خوشه‌ایصورت گرفت و در نهایت 14 رویداد بارشی یک‌روزه با بزرگی 70 میلی‌متر, به عنوان روزهای رخداد بارش­های سنگین و سیل‌آسا شناسایی گردید. جهت شناخت عوامل دینامیک, ترمودینامیک و همدید مؤثّر در رخداد این بارش­ها, از داده‌های شش‌ساعته مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل, فشار تراز دریا, دمای هوا, نم ویژه, مؤلّفه باد مداری و مؤلّفه باد نصف‌النهاری در عرض جغرافیایی 0 تا 80 درجه شمالی و طول جغرافیایی 0 تا 120 درجه شرقی استفاده شد و نقشه­ها به انداز یاخته­های 5/25/2 درجه قوسی ترسیم شدند. یافته­ها نشان داد که رخداد بارش‌های سنگین پهن بسیار کم­بارش جنوب شرق کشور از یک یا چند الگوی گردشی متفاوت ناشی شده‌اند ولی در اکثر مواقع رخداد این‌گونه بارش‌ها, رویارویی کم­فشار جنب قطبی با کم­فشار سودان-عربستان, شرایط دگرفشار شدیدی را در راستای شمال غرب - جنوب شرق فراهم می­کند. ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است به گونه‌ای که متوسّط بارش سالانه آن حدود یک‌سوّم متوسّط بارش سالانه جهان است. قسمت­هایی از پهن بارشی ایران نیز جز پهن بسیار کم­بارش جنوب شرق محسوب می‌شود که ویژگی عمده این مناطق, ریزش‌های جوی با شدت‌های بالاست. در این پژوهش, داده­های مربوط به مقدار بارش روزانه 54 ایستگاه اقلیمی از ناحیه بسیار کم­بارش جنوب شرق ایران که دارای آمار بالای 10 سال بودند, تهیه گردید و سپس در نرم‌افزار مت ­لب[1] ماتریس استاندارد­­شده­ای با آرایش (5420824) که سطرهای­ آن نشان‌دهند تعداد روزها و ستون­های آن نشان‌دهند آماره­های مربوط به بارش ایستگاه‌ها است, فراهم شد. با استفاده از ادغام گروه­ها به روش وارد[2] و فاصله اقلیدسی[3], روی این ماتریس تحلیل خوشه‌ای[4] صورت گرفت و در نهایت 14 رویداد بارشی یک‌روزه با بزرگی 70 میلی‌متر, به عنوان روزهای رخداد بارش­های سنگین و سیل‌آسا شناسایی گردید. جهت شناخت عوامل دینامیک, ترمودینامیک و همدید مؤثّر در رخداد این بارش­ها, از داده‌های شش‌ساعته مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل, فشار تراز دریا, دمای هوا, نم ویژه, مؤلّفه باد مداری و مؤلّفه باد نصف‌النهاری در عرض جغرافیایی 0 تا 80 درجه شمالی و طول جغرافیایی 0 تا 120 درجه شرقی استفاده شد و نقشه­ها به انداز یاخته­های 5/25/2 درجه قوسی ترسیم شدند. یافته­ها نشان داد که رخداد بارش‌های سنگین پهن بسیار کم­بارش جنوب شرق کشور از یک یا چند الگوی گردشی متفاوت ناشی شده‌اند ولی در اکثر مواقع رخداد این‌گونه بارش‌ها, رویارویی کم­فشار جنب قطبی با کم­فشار سودان-عربستان, شرایط دگرفشار شدیدی را در راستای شمال غرب - جنوب شرق فراهم می­کند. [1] -MATLAB Software [2]- Ward Linkage [3]- Euclidean Distance [4]- Cluster Analysis

لینک کمکی