مقاله امکان‏ سنجي توليد پسته کم‌نهاده (مطالعه موردي: منطقه دشت رباط شهربابک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان‏ سنجي توليد پسته کم‌نهاده (مطالعه موردي: منطقه دشت رباط شهربابک) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

طی دهه‌های اخیر, توجّه به رویکردهایی نظیر کشاورزی ارگانیک به عنوان راهکاری برای حلّ مشکلات و حفظ تعادل زیست‏محیطی به منظور پایداری مطرح شده است؛ امّا از طرف دیگر, با توجّه به ماهیت کشاورزی ارگانیک که عدم استفاده کامل از موادّ شیمیایی در فرایند تولید است و عملا ًاجرای آن اندکی مشکل است. یکی از راهکارهایی که در راستای همین رویکرد طی سال‏های اخیر برای حفظ محیط‏زیست به‌ویژه در بخش کشاورزی موردتوجّه قرار گرفته است, تولید محصول سالم‏تر با استفاده کمتر از نهاده‏ها است؛ لذا, با توجّه به اهمّیّت این موضوع, هدف از پژوهش حاضر, امکان‏سنجی تولید پسته کم‌نهاده در منطقه دشت رباط شهرستان شهربابک بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر, شامل باغداران پسته منطقه دشت رباط شهرستان شهربابک بودند (2500 نفر)که با توجّه به جدول بارتلت, 189 نفر با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی سهمیه‏ای انتخاب و داده‏ها از طریق پرسش‏نامه جمع‏‏‏‏آوری شدند. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسّط متخصّصان توسعه روستایی تأیید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برای گویه‏های مختلف بین 70/0 تا 89/0 به دست آمد, مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته‏های توصیفی و تی تست تک‌نمونه‏ای نشان داد میانگین موجود هر یک از عوامل زمینه‌ای, اقتصادی, قانونی - نهادی و عوامل اجتماعی پایین‏تر از وضعیّت مطلوب است. در حالی که عوامل فنّی و فردی (نگرشی) در وضعیّت مطلوبی قرار دارند؛ بنابراین, به طور کلّی, تولید محصول پسته کم‌نهاده در منطقه مورد مطالعه, در حال حاضر چندان امکان‌پذیر نیست‌؛ همچنین, نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که مؤلّفه‏های عوامل نگرشی, عوامل فنّی, آگاهی از مدّت‌زمان لازم برای کم‌نهاده کردن باغات, از مهم‏ترین عوامل تأثیر‏گذار بر تولید محصول کم‌نهاده است.

لینک کمکی