مقاله بررسي سهم عوامل فردي و فضايي در شيوه‎ي سفر درون‎شهري (مطالعه‎ي موردي: شهر بابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سهم عوامل فردي و فضايي در شيوه‎ي سفر درون‎شهري (مطالعه‎ي موردي: شهر بابل) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

شیوه‎های مختلف سفر به دلیل در پی داشتن هزینه‎های اقتصادی, اجتماعی, روانی و زیست‎محیطی و تاثیر گذاری بر سهولت دسترسی شهروندان به مراکز مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. شهروندان با در نظر گرفتن مقصد سفرها و میزان دسترسی آنها به خودرو, واکنش‎های متفاوتی نشان می‎دهند. عوامل بسیاری چون ساختار فضایی و فرم شهر, ویژگی‎های فردی و خانوادگی, ویژگی‎های اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر در انتخاب شیوه‎ی سفر شهروندان به مقاصد مختلف نقش‎آفرینی می‎کنند. از این‎رو, پژوهش پیش رو با هدف بررسی سهم اثرگذاری عوامل مختلف فضایی, اقتصادی, زیرساختی و کیفیت وسایل حمل و نقل و همچنین عوامل ذهنی (حسّاسیت به موضوعات کلان و آینده‎ی جامعه) و عوامل فرهنگی (تمایل و وابستگی شهروندان به وسایل نقلیّه‎ی شخصی), بر رفتار سفر شهروندان در شهر بابل انجام گرفته است. فرضیه‎ی این پژوهش عبارت است از: عوامل فضایی تا حدّ زیادی شیوه‎ی سفر شهروندان را بیان می‎کند. همچنین سؤال اصلی اینکه "سهم عوامل فضایی در تعیین شیوه‎ی سفر شهروندان, نسبت به عوامل فردی در چه سطحی است"؟ روش پژوهش از نوع کمْی با استفاده ابزار پیمایشی پرسش‎نامه با تعداد نمونه 300 خانوار (براساس فرمول کوکران) است. روش نمونه‎گیری نیز خوشه‎ای چندمرحله‎ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم‎افزار آماری SPSS (روش رگرسیون چند اسمی) بهره برده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که هر یک از متغیّرهای مورد آزمون, بخش قابل توجّهی از واریانس شیوه‎ی سفر شهروندان را بیان کرده و نقش مهمّی در تعیین الگوی سفر شهروندان دارند و ساختار فضایی شهرها تأثیر معناداری بر شیوه‎ی سفر درون‎شهری داشته است.

لینک کمکی