بررسي تطبيقي وکاربردي مفاهيم محيط زيست در برنامه ي درسي شيمي متوسطه ي کشور ايران با کشور انگلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي وکاربردي مفاهيم محيط زيست در برنامه ي درسي شيمي متوسطه ي کشور ايران با کشور انگلستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي مهندسي مواد, مهندسي شيمي و ايمني صنعتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی و کاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با انگلستان صورت گرفت, پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و با بهره گیری از الگوی بردی و همچنین روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.جامعه ی آماری این پژوهش, کتاب های درسی شیمی مقطع متوسطه ی کشور انگلستان و ایران است که در بخش مفاهیم محیط زیست مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت, در این پژوهش, کشورها به صورت هدفمند انتخاب شده اند,کشور انگلستان و از طرف دیگر ایران نمونه ی این پژوهش است که در آن برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی آنها در مفاهیم محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها: اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش؛ با استفاده از اسناد و مدارک موردی درباره ی برنامه ی درسی آموزش شیمی محیط زیست کشورهای مورد نظر جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده درباره ی اهداف, محتوا, روش های تدریس و شیوه ی ارزشیابی آموزش مفاهیم شیمی محیط زیست کشورهای انتخاب شده, به روش کیفی تجزیه و تحلیل شد, در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه ی برنامه های درسی آموزش شیمی از نظر اهداف, محتوا, روش تدریس و ارزشیابی در کشورهایمورد مطالعه و بررسی شباهت ها و تفاوت های برنامه درسی آنها راهکارهایی جهت بهبود آموزش شیمی در زمینه محیط زیست در کشور ارایه گردید.

لینک کمکی