تاثيرکيفيت حسابرسي برتاخيردرارايه گزارش حسابرسي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثيرکيفيت حسابرسي برتاخيردرارايه گزارش حسابرسي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مباحث نوين در حسابداري,مديريت و کارآفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش, بررسی تاثيرکيفيت حسابرسي برتاخيردرارايه گزارش حسابرسي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. که برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ازدوره تصدی حسابرس,تخصص حسابرس, اندازه موسسه حسابرسی وحق الزحمه حسابرسی استفاده شده است..دراین پژوهش, 89 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره زمانی 1390 الی 1394 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها,ازمدل رگرسیون ونرم افزاراقتصادسنجی ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های کیفیت حسابرسی که شامل دوره تصدی حسابرس, تخصص حسابرس,حق الزحمه حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی برتاخیردرارایه گزارش حسابرسی تاثیرمعناداری دارد.

لینک کمکی