بررسي کارايي سه نوع بنتونيت سديم جهت کاهشاثرات آفلاتوکسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کارايي سه نوع بنتونيت سديم جهت کاهشاثرات آفلاتوکسين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي فرصت هاي نوين توليد و اشتغال بخش کشاورزي در شرق کشور (در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق از سه نوع بنتونیت سدیم در جهت کاهش آثار آفلاتوکسین استفاده گردید. این تحقیق در قالب طرح کاملاتصادفی با هشت تیمار آزمایشی و چهار تکرار و با درنظر گرفتن هشت قطعه در هر واحد آزمایشی جمعا برروی 256 قطعه جوجه یگوشتی نر سویه ی راس 308 به مدت 35 روز انجام پذیرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از جیره شاهد, جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین b1, جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین (B(1 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم میلباند, جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم میلیاند, جیره حاوی 2ppm افلاتوکسین B1 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم نوع 2 (مایکوباند), جیره حاوی 2ppm آفلاتوکسین B1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم نوع 2. جیره ها بر اساس احتیاجات توصیه شده توسط شرکت راس و با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم شدند. افزایش وزن بدن, مصرف خوراک, ضریب تبدیل غذایی توسط نرم افزار آماری SAS (1991) و با وریه GLM انجام گرفت. مقایسه میانگین توسط روش توکی کرامر انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در دوره آغازین ( 1 تا 10 روزگی) کمترین افزایش وزن مربوط به تیمار سطح صفر بنتونیت سدیم با سطح 2ppm AFB1 است که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد سالم دارد. در دوره پایانی ( 25 تا 35 روزگی) بررسی اثرات نشان میدهد که بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار شاهد سالم است. در دوره آغازین و رشد کمترین مصرف خوراک مربوط به تیمار سطح صفر بنتونیت سدیم با سطح AFB1 2ppm است که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد سالم دارد. در دوره پایانی بررسی اثرات نشان میدهد که بیشترین مصرف خوراک مربوط به تیمار سطح 0/25 درصد بنتونیت سدیم نوع 1 و 0/5 درصد بنتونیت سدیم نوع 2 است. در دوره آغازین سطح AFB1 2ppm سبب افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با سطح صفر (تیمار شاهد سالم) شد. ضریب تبدیل خوراک در دوره های میانی و پایانی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. در کل دوره آزمایشی از نظر عددی بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار شاهد آلوده (سطح AFB1 2ppm با سطح صفر بنتونیت سدیم) بود. سطوح 0/5 و 0/25 درصد بنتونیت سدیم و AFB1 2ppm سبب کاهش معنی دار میزان ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با تیمار شاهد آلوده شد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن سطوح 0/25 و 0/5 درصد از دو نوع بنتونیتفرآوری شده (مگاباند و مایکوباند) در مقایسه با جاذب میلباند, بخوبی اثرات منفی آفلاتوکسین را بر جوجه های گوشتی, کاهش وبهبود داد و حتی در برخی از شاخص ها بهتر از جاذب میلباند عمل نمود.

لینک کمکی