تاثير توانمندسازي و پاداش هاي سخاوتمندانه بر رضايت شغلي کارکنان بيمارستان هاي منتخب شهر بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير توانمندسازي و پاداش هاي سخاوتمندانه بر رضايت شغلي کارکنان بيمارستان هاي منتخب شهر بيرجند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

نظام ارایه خدمت, به کارکنانی که بتوانند با انگیزه بیشتر, عملکرد بهتری را داشته باشند, نیاز دارد. لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی کارکنان جهت ارتقای بهره وری سازمان امری مهم است. در این پژوهش به بررسی تاثیر دو عامل مهم توانمند سازی کارکنان و ارایه پاداش های سخاوتمندانه بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های منتخب شهر بیرجند پرداخته شده است. مطالعه ی حاضر توصیفی تحلیلی بود که روی 260 کارمند بخش درمان و بخش اداری به صورت نمونه گیری طبقه بندی انجام شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه سنجش رضایت شغلی و سنجش پاداش و توانمندسازی کارکنان بود که جهت تحلیل آن از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های رگرسیون و کلموگروف اسمیرنف استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین توانمندسازی و پاداش های سخاوتمندانه با رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد و حدود 18% تغییرات رضایت شغلی توسط این دو متغیر تبیین می شود, هم چنین توانمندسازی کارکنان می تواند حدود 13% رضایت شغلی و ارایه پاداش های سخاوتمندانه حدود 11% رضایت شغلی در کارکنان را تبیین کند.

لینک کمکی