تاثير کيفيت خدمات پروازي بر رضايت مشتريان در فرودگاه مهرآباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير کيفيت خدمات پروازي بر رضايت مشتريان در فرودگاه مهرآباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پروازی فرودگاه مهرآباد صورت پذیرفته است؛ در عصر حاضر اغلب سازمان ها و شرکت ها به این نکته مهم پی برده اند که راز باقی ماندن در عرصه رقابت, ب دست آوردن مشتریان بیشتر و راضی تر می باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر بین متغیرهای اهمان ر وابط علی بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش از نظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات علی قرار می گیرد, همچنین این پژوهش ازلحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کمی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان فوردگاه مهرآباد بود. با توجه به تعداد جامعه آماری ( بی نهایت ) و جدول مورگان, حجم نمونه 543 نفر محاسبه شد که پس از جمع آوری داده ها استفاده شد. برای آ زمون فرضیه های این پژوهش از دو پرسشنامه یکی برای ارزیابی رضایت مشتریان ویکی برای ارزیابی کیفیت خدمات پروازی استفاده شده است. که پس از جمع آوری اطلاعات بر اساس روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده و در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان کیفیت خدمات پروازی و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی