تعالي سازماني در مگاموتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعالي سازماني در مگاموتور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي مديريت, حسابداري و اقتصاد در توسعه پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش با هدف ارزیابی تعالی سازمانی در شرکت مگا موتور پرداخته است سازمانی که قبل ضریب آلفای آن 85/0 محاسبه شده بودو از نظر پایایی و روایی زیر نظر استاد راهنما تایید شده و همچنین در پژوهش های در پژوهش ( ادیب و همکاران 1392) و 92/0 در پژوهش (علوی و همکاران 1395) 0/83 ضریب آلفای کرونباخ را بدست آورده بود. بنابر این در این پژوهش با اطمینان مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری 120 نفر از کارکنان شرکت مگا موتور بودند که بر اساس فرمول کوکران 90 نفر به عنوان نمونه بصور تصادفی نسبتی فقط آقایان بود. این پژوهش اکتشافی پی مایشی می باشد و در پی مطالعه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و میزان فاصله این دو می باشد. همه مولفه ها از مدل تعالی سازمانی رودیگوزو 2014 بود و براساس ابعاد این مدل که به ارزیابی سازمانی در شرکت مگا موتور پرداخته شده بود. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار spss شد و در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار گرفت که ازآزمون های چولگی و کشیدگی منحنی جهت نرمالیتی و سپس از آزمون و t استفاده شد.

لینک کمکی