تحليل نقش عوامل کليدي مديريت دانش بر يادگيري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل نقش عوامل کليدي مديريت دانش بر يادگيري سازماني :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم زيست محيطي و مديريتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان, یافتن عوامل اصلی موفقیت در صنعت می باشد. در اینتحقیق سعی شده است از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش, عوامل تعیین گردند که با اجرای آنها در سازمان ویادگیری سازمانی بصورت توامان افزایش یابد. روش انجام تحقیق بدین صورت بوده است که ابتدا هشت عامل کلیدیموفقیت مدیریت دانش را به عنوان متغیرهای مستقل (شامل 1- فناوری اطلاعات 2- منابع انسانی 3- حمایت مدیران ارشد 4- آموزش کارکنان 5- ایجاد انگیزه 6- اشتراک و تسهیم 7- فرهنگ سازمانی 8- کار تیمی) و یادگیری سازمانی را به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته و سپس رایطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شده است. موضوعمدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای استان یک موضوع جدید است و بررسی عوامل موفقیت آن میتواند در یادگیریسازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت برق منطقه ای استان سیستان وبلوچستان می باشد که تعدادحجم آماری کل آن 400 نفر وحجم نمونه آماری براساس جدول مورگان 190 نفرمی باشدابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد است با الفای کرونباخ 0.920, به منظورتحلیل داده های گرداوری شدهاز آزمون تی و نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد یعنی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانشبر یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر دارد و در انتهای پژوهش نیز پیشنهاداتی جهت ارتقای سطح یادگیری سازمانی واجرای موفق سیستمهای مدیریت دانش به مدیران شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

لینک کمکی