تحليل و بررسي وضعيت مولفه هاي سلامت سازماني بر اساس مدل تامپسون در بانک ملي زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل و بررسي وضعيت مولفه هاي سلامت سازماني بر اساس مدل تامپسون در بانک ملي زابل :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم زيست محيطي و مديريتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد و هدف از پژوهش حاضر, ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساسمدل تامپسون در بانک ملی زابل است, برای این منظور جامعه آماری , کلیه کارکنان بانک ملی شهر زابل در سال 1396 می باشندکه تعداد آنها 110 نفر بوده و 81 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه ها بین آنها توزبع گردید. ابزار گردآور اطلاعات دراین تحقیق, مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد, که پرسشنامه محقق ساخته ای مورد استفاده فرار گرفت, رواییپرسشنامه مورد تایید اساتید و خبرگان فرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ که برابر 0.95 بدست آمد, تاییدشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون استنباطی تی تک گروهای استفاده شده و برای این منظور از نرم افزار SPSSاستفاده گردید. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت سازمانی و مولفه های آن در کل پایین تر از حدمتوسط می باشد و باید مسیولان بیشتر به حوزه سلامت سازمانی توجه کنند.

لینک کمکی