تحول و توسعه در صنعت گردشگري با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحول و توسعه در صنعت گردشگري با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم زيست محيطي و مديريتي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر جامعه بشری تحولات بزرگی را در حوزه فناوری های نوین به ویژه در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات و فضای تولید و تبادل اطلاعات تجربه نموده و این فناوری باعث ایجاد فرآیندی مهم و نوعی دگرگونی فرآیندیشد و به کاهش زمان ارایه خدمات, بهبود کیفیت و بالا بردن ضریب دقت, صحت و سرعت ارایه خدمات و بهطور مستقیمبر رضایت خدمات گیرندگان تاثیر بهسزایی داشته و به عنوان یک برنامه مدون در سازمانها, شرکتها و موسسات دربخش های مختلف صنعت گردشگری شناخته شده است. در این تحقیق بر آن شدیم تا جایگاه و نقش فناوری اطلاعات وارتباطات بر تحول و توسعه در صنعت گردشگری را مورد بررسی قرار دهیم و در مقدمه به بیان ضرورت و اهمیت پژوهشپرداخته و با اتکا به مبانی نظری فرضیه های این تحقیق با اقتباس ازنظریه های معتبر مطرح گردید. تحقیق حاضر ازنظرنوع (هدف) تحقیق کاربردی و ازلحاظ جمع آوری اطلاعات در زمره تحقیقات پیمایشی (میدانی) جای می گیرد. جامعهآماری پژوهش را تعداد 50 نفر به صورت هدفمند از کارشناسان و خبرگان حوزه صنعت گردشکری و یا سازمان های فعالدر این عرصه که اشرافیت لازم به فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز دارند, تشکیل میدهد. ابزار گردآوری پرسشنامه ایمحقق ساخته متناسب با موضوع و فرضیه های اصلی و فرعی برمبنای طیف لیکرت تنظیم و پس از تایید نهایی در ادامه با کمک نرمافزار SPSS روایی و پایایی بررسی که نتیجه (=0/91) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون Tتک نمونه ای بهره گیری شد و نتیجه اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر چهار فرضیه که شامل ایجاد شغل (اشتغال-زایی), بالا بردن ضریب دقت, صحت و سرعت در ارایه خدمات گردشگری, افزایش مسافرت و گردشگری, امنیت و تنوعارایه خدمات نقش موثر داشته و موجب تحول, توسعه و افزایش بهرهوری در صنعت گردشگری گردیده است.

لینک کمکی