مقاله دانش و عملکرد خوداظهار مادران کودکان 8 ساله در رابطه با نحوه اداره صدمات تروماتيک دنداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دانش و عملکرد خوداظهار مادران کودکان 8 ساله در رابطه با نحوه اداره صدمات تروماتيک دنداني :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: ترومای ناحیه صورت می تواند اثرات منفی چشمگیری بر عملکرد فیزیولوژیک, زیبایی و وضعیت روانی کودکان بگذارد. اداره صحیح و بهنگام صدمات دندانی می تواند از تشدید آسیب و مشکلات آینده پیشگیری کند. هدف این مطالعه ارزیابی دانش و عملکرد خوداظهار والدین کودکان در رابطه با نحوه اداره اورژانس صدمات دندانی بود. روش اجرا: دراین مطالعه توصیفی-مقطعی 284 نفر از مادران دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شش دبستان دولتی دخترانه و پسرانه وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استانداردشده و بدون نام, حاوی سوالاتی شامل اطلاعات دموگرافیک, سابقه صدمات دندانی قبلی, دانش مادران در رابطه با نحوه اداره اورژانس صدمات دندانی و نیز عملکرد خوداظهار مادران در برخورد با 4 مورد صدمات تروماتیک دندانی در اختیار آنان قرارگرفت. پرسشنامه‌ها توسط مادران پرشده, پس از یک هفته جمع‌آوری گردید. اطلاعات توسط آزمونهای رگرسیون مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: از مجموع 284 پرسشنامه, تعداد 201 پرسشنامه (81 دختر و 120 پسر) با میزان پاسخ دهی 71% برگردانده شد. میانگین نمره دانش کسب‌شده 7/1±8/2 از مجموع 9 نمره قابل کسب و میانگین نمره عملکرد خوداظهار 2/1±1/4 از مجموع 7 نمره قابل کسب, بود. بین دانش مادران درخصوص اداره اورژانس ترومای دندانی, با متغیرهای دموگرافیک با سن پدر و مالکیت مسکن شخصی رابطه معنی دار وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین عملکرد مادران با میزان تحصیلات مادر و مالکیت مسکن شخصی مشاهده شد. نتیجه گیری: به منظور آموزش هر چه بیشتر والدین بخصوص مادران در جهت افزایش دانش و نحوه برخورد با تروماهای دندانی اجرای برنامه ها و جلسات آموزشی پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی