مقاله مقايسه استحکام شکست و استحکام باندريزبرشي چهار نوع ماده ترميمي همرنگ دندان در بازسازي دندانهاي قدامي شيري فک بالاي به شدت تخريب شده – يک مطالعه آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه استحکام شکست و استحکام باندريزبرشي چهار نوع ماده ترميمي همرنگ دندان در بازسازي دندانهاي قدامي شيري فک بالاي به شدت تخريب شده – يک مطالعه آزمايشگاهي :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: استفاده از کامپوزیت و گلاس آینومرها به علت تمایل به زیبایی افزایش یافته است. از طرفی لازم است تاج دندان با ماده ای با استحکام بالا ترمیم شود. در این تحقیق بر آن شدیم تا استحکام باند ریز برشی چهار نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان در بازسازی دندانهای قدامی شیری را بررسی کنیم. روش بررسی: تعداد 40 دندان قدامی شیری کشیده شده با ریشه ی سالم و حداقل 3/1 سرویکال تاج سالم انتخاب شد. دندانها توسط دندانپزشک کودکان پالپکتومی شد. چهار میلیمتر دهانه کانال خالی و یک لایه دایکال روی ZOE قرار داده شد.نمونه ها در چهار گروه ده تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند. در گروه اول, فضای خالی کانال اچ شده, شستشو و خشک شد سپس کامپوزیت VF قرار داده شد. در گروه دوم, فضای خالی با Fuji IX GP پر شد. در گروه سوم, کانال اچ شده, باندینگ زده شد. سپس با کامپوزیت Z250 پر شد. در گروه چهارم, با روش قبل آماده با کامپوزیت Permise پر شد. پس از قرارگیری نمونه ها در آب مقطر, با ماشین تستینگ یونیورسال مورد آزمایش استحکام ها قرار گرفتند. یافته ها: میانگین میزان استحکام شکست, استحکام باند ریز برشی و فراوانی نحوه شکست در انواع Adhesive , Cohesive و مختلط استخراج گردید. نتیجه‌گیری: استحکام شکست در گلاس ینومر نسبت به کامپوزیت پایین تر بود, استحکام باند نیز در گلاس ینومر کمتر از کامپوزیت بود.

لینک کمکی