مقاله فراواني انواع ميان و عده هاي مصرفي در کودکان پيش دبستاني شهر کرمان در سال 1389 – 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فراواني انواع ميان و عده هاي مصرفي در کودکان پيش دبستاني شهر کرمان در سال 1389 – 1388 :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: تغذیه نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای دهان از جمله پوسیدگیهای دندانی ,نقائص تکاملی دندان ها و بیماریهای مخاط دهان دارد. شواهد در دسترس ارتباط بین تعداددفعات ومیزان مصرف میان و عده های مصرفی در کودکان را با پوسیدگی دندانی نشان میدهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی مصرف میان وعده ها در کودکان پیش دبستانی شهر کرمان بوده است. روش بررسی: این مطالعه مقطعی توصیفی روی 320 کودک پیش دبستانی شهر کرمان که به روش خوشه ای سیستماتیک چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. پرسشنامه شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک و چک لیستی مربوط به مصرف انواع میان وعده ها میشد که توسط پژوهشگر بصورت مشاهده در مرکز پیش دبستانی و توسط والدین در منزل تکمیل می شد, اطلاعات با استفاده از تست های آماری t و X2 در سطح معنی داری 5%مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: .میانگین تعداد دفعات مصرف میان وعده93/14 ±32/15 بار در هفته بود. بین میانگین دفعات مصرف میان وعده در پیش دبستانی و منزل تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد. بین میانگین دفعات مصرف میان وعده با میزان تحصیلات پدر و مادر, شغل والدین و تعداد فرزندان تفاوت آماری معنی دار مشاهده نشد. بین دختران و پسران از نظر دفعات مصرف میان وعده تفاوت آماری معنی دار دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف میان وعده ها به ویژه میان‌وعده های‌های پوسیدگی‌زا در کودکان پیش دبستانی شهر کرمان بالا و تحت تاثیر عواملی چون مکان و جنس می باشد.

لینک کمکی