مقاله مقايسه آرامبخشي و ايمني شربت ميدازولام و PO ميدازولام در کودکان غير همکار در درمان هاي دندانپزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه آرامبخشي و ايمني شربت ميدازولام و PO ميدازولام در کودکان غير همکار در درمان هاي دندانپزشکي :


تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: آرامبخشی دارویی یکی از روشهای موثر در درمان کودکان غیرهمکار و به شدت مضطرب در دندانپزشکی است.نوع دارو و آگاهی از خصوصیات روانشناختی کودکان می تواند در میزان اثربخشی دارو موثر باشد. هدف این مطالعه مقایسه آرامبخشی و ایمنی دو ترکیب خوراکی میدازولام شامل: ' شربت 'و “میدازولام تزریقی به صورت خوراکی”(per os) در کودکان غیر همکار در درمان های دندانپزشکی می باشد.هدف دوم آن بررسی خصوصیات شخصیتی و ناهنجاریهای رفتاری بر پیامد آرامبخشی است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور روی 88 کودک 9-4 ساله غیر همکار با دو رژیم دارویی میدازولام با دوز 5/0-2/0 میلیگرم بر کیلوگرم انجام گرفت. پارامترهای فیزیولوژیک شامل ضربان قلب , تعداد تنفس , فشار خون , میزان اشباع اکسیژن خون در بدو ورود , لحظه شروع درمان و سپس هر 15 دقیقه ثبت گردید. پرسشنامه ای جهت آگاهی از خصوصیات روانشناختی و مشکلات رفتاری کودکان استفاده شد. ارزیابی رفتار کودکان انجام گرفت.آنالیز داده ها با استفاده از آزمونهایIndependent Test , Chi Square Mann-Whitney, Fishers Test , Backward Stepwise logistic regression انجام شد. نتایج: پارامترهای فیزیولوژیک در طول آرامبخشی در محدوده نرمال باقی ماندند و اختلاف معنی داری یافت نشد. هیچ عارضه جانبی دیده نشد. در 9/90% کودکان گروه شربت و 5/79% گروه po آرامبخشی موفق حاصل شد. درجه خواب , گریه , حرکت و رفتار کلی اختلاف معنی دار نداشت. از میان خصوصیات شخصیتی بین مشکلات سلوک و رفتارهای جامعه پسند با موفقیت آرامبخشی ارتباط معنی دار یافت گردید. بحث و نتیجه گیری: هردو رژیم دارویی شربت میدازولام وفرم تزریقی به صورت خوراکی سبب ایجاد آرامبخشی موفق و ایمن در کودکان غیر همکار می شود.

لینک کمکی