مقاله بررسي اثرخميرcalcipexIIبه عنوان شستشو دهنده در حين آماده سازي کانال بر روي انتروکوکوس فکاليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرخميرcalcipexIIبه عنوان شستشو دهنده در حين آماده سازي کانال بر روي انتروکوکوس فکاليس :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: نقش میکروارگانیسم ها و محصولات ویرانگر آنها, به عنوان عامل اصلی بیماریهای پالپ و پری اپیکال, به طور کامل شناخته شده است. مهم ترین هدف درمان های اندو, حذف این میکروارگانیسم ها از فضای کانال ریشه است. برای دستیابی به این منظور, پاکسازی کامل مکانیکی و شیمیایی کانال لازم و ضروری میباشد. اما در بررسی های گوناگون به اثبات رسیده است که شستشوی مکانیکی کانال به تنهایی برای حذف میکروارگانیسم ها کافی نبوده, لذا توجه به خاصیت ضدمیکروبی این محلول ها روز به روز افزایشیافته است. هدف کلی این تحقیق تعیین اثر ضدمیکروبی C‏alcipex II به عنوان شستشودهنده در طی آماده سازی کانال در دندانهای نکروزه و عفونی می باشد. روش بررسی:در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی 60 دندان قدامی تک کاناله طبق شرایط ورود به مطالعه جمع آوری شده و دبری های سطحی آنها حذف گردید. پس از قطع تاج دندان ها توسط دیسک الماسی برای ایجاد طول یکسان 14 میلی متر در نمونه ها, پاکسازی اولیه کانال ها برای ایجاد قطر یکسانانجام شد و انتهای ریشه دندان ها توسط کامپوزیت فلو سیل و در اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد و فشار 15پوند بر اینچ مربع استریل شدند. سپس دندان ها به میکروارگانیسم انتروکوکوس فکالیس آغشته شده و به چهار گروه 15 تایی تقسیم و پاکسازی نهایی و شستشو با هر یک از شوینده ها (Calcipex II, هیپوکلریت سدیم, کلرهگزیدین) انجام گرفت. پس از گذشت زمان انکوباسیون, تعداد کلونی های رشد یافته توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر شمارش شد و از آزمون واریانسیک طرفه برای آنالیز داده های خام استفاده شد. یافته ها:کلسیم هیدروکساید خمیری شکل Calcipex II اثر بارز و مهمی بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس نداشته و تأثیر آن بر روی این باکتری کمتر از هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بود. (05/0

لینک کمکی