مقاله بررسي اثر آرامبخشي و ايمني پره‌گابالين در کودکان غير همکار در مطب دندانپزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر آرامبخشي و ايمني پره‌گابالين در کودکان غير همکار در مطب دندانپزشکي :


تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: یکی از چالش‌های پیش روی دندانپزشکان کودکان درمان بیماران غیرهمکار است. روش‌های فارماکولوژیک با کاربرد داروهای با اثر آرامبخشی ملایم همواره مورد ‌توجه بوده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی خاصیت آرامبخشی و ایمنی داروی خوراکی پره‌گابالین در کودکان است. روش بررسی:بیست و یک کودک در این کارآزمایی بالینی متقاطع و دوسو‌کور شرکت کردند. برای هر کودک دو جلسه‌ی درمانی برنامه‌ریزی شد. در جلسه‌ی درمانی اول پیش‌دارویی با پره‌گابالینیا دارونما با انتخاب تصادفی انجام شد و داروی دوم در جلسه‌ی بعدی به بیمار داده شد. اثربخشی دارو با مقیاس آرامبخشیRamsay و مقیاس رتبه‌بندی رفتاری فرانکل سنجیده شد. این دو مقیاس دو ساعت و نیم پس از تجویز دارو توسط دندانپزشک نمره دهی شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری M‏ann-Whitney U آنالیز شدند و تعداد درمان‌های موفق با آزمون Chi-square بین دو گروه مقایسه شد. یافته ها: سطح آرامبخشی کودکان حین درمان در گروه پره‌گابالین به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما بود (007/0= p). رتبه‌بندی رفتار کودک حین درمان اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه نشان نداد (067/0= p). تعداد درمان‌هایی که با موفقیت به اتمام رسید در گروه پره‌گابالین به طور معنی‌داری بیشتر بود (013/0= p). علایم حیاتی بیماران در کلیه‌ی مراحل درمان در محدوده‌ی طبیعی بود. نتیجه‌گیری:تجویز پره‌گابالین در کودکان از ایمنی کافی برخوردار است. آرامبخشی قابل ‌توجهی دو و نیم ساعت پس از مصرف خوراکی پره‌گابالین مشاهده می شود که منجر به افزایش موفقیت در اتمام درمان‌های دندانپزشکی کودکان غیرهمکار می‌شود.

لینک کمکی