مقاله مقايسه شاخص بهداشت دهان و دندان (OHI-S) دانش‌آموزان راهنمايي شهري و روستايي شهرستان شهريار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه شاخص بهداشت دهان و دندان (OHI-S) دانش‌آموزان راهنمايي شهري و روستايي شهرستان شهريار :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای بهبود بهداشت دهان و دندان ایفا می‌نمایند. تحقیق حاضر با هدف تعیین شاخص بهداشت دهان و دندان (OHI-S) در دانش‌آموزان راهنمایی شهری و روستایی شهرستان شهریار در سال 1386 انجام شد. روش بررسی: در این تحقیق توصیفی-تحلیلی, 400 دانش‌آموز مدارس راهنمایی (12, 13, 14 ساله) شهری و روستایی شهرستان شهریار پس از کسب مجوزاز سازمانهای مربوطه به صورت تصادفی و به تعداد مساوی از دو جنس و مدارس شهری و روستایی انتخاب و بررسی شدند. معاینات با سوند و آینه دندانپزشکی و نور چراغ مطالعه انجام و شاخص‌های دبری و جرم و به همراه شاخص ساده شده بهداشت دهان و دندان (OHI-S) طبق معیارهای WHO در 6 سکستانت دهان برآورد و ثبت گردید. داده‌های دموگرافیک ثبت و شاخص‌ بهداشت دهان و دندان با آزمون‌های Mann-whitney U, Kruskal wallis و مقایسه‌های دوبه دوی Dunett تحلیل شدند. یافته ها: شاخص OHI-S در مناطق شهری برابر 57/0±96/1 و در مناطق روستایی برابر 56/0±33/2 بود که در نمونه‌های روستایی به صورت معنی‌داری بیشتر بود (0001/0p

لینک کمکی