مقاله بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد در خصوص بهداشت دهان و دندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آگاهي, نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد در خصوص بهداشت دهان و دندان :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سلامت دهان و دندان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در سلامت عمومی هر جامعه‌ای می‌باشد. در خدمات دندانپزشکی تأکید بر ارائه خدمات پیشگیری اولیه و در مراحل بعدی تأکید بر پیشگیری ثانویه, ثالثیه, ارتقا و توسعه سلامت تک تک افراد می‌باشد. علیرغم پیشرفت‌های زیاد در مبارزه با بیماری‌ها در سطح جهان بیماری‌های دندان به خصوص پوسیدگی هنوز هم شایع‌ترین بیماری در سطح جهان از جمله در کشور ما هستند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی, نگرش و عملکرد دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزددر خصوص بهداشت دهان و دندان بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بود و در میان 354 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر یزد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند, انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌ چهار بخش شامل؛ اطلاعات جمعیت شناختی, آگاهی (محدوه امتیاز 22-0), نگرش (محدوه امتیاز 30-5) و عملکرد (محدوه امتیاز 8-0) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و با کمک آزمون‌های توصیفی و تحلیلی نظیرT-test مستقل, ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره آگاهی 50/2±59/15, که 4/66% دارای آگاهی خوب و 6/33% آگاهی متوسط بودند. میانگین نمره نگرش68/3±04/25, که 4/90% دارای نگرش خوب, 3/9%داری نگرش متوسط و 3/0% دارای نگرش ضعیف و میانگین نمره عملکرد دانش آموزان 33/1±45/4, که 6/18% عملکرد خوب, 5/65% عملکرد متوسط و 6/5% دارای عملکرد ضعیف بودند. پسرها از نگرش بهتری نسبت به دخترها برخوردار بودند (026/0=p). نتیجه‌گیری:آگاهی, نگرش و عملکرد بهداشتی دانش آموزان مقطع دبستانی شهر یزد در خصوص بهداشت دهان و دندان در سطح متوسطی قرار داشت و لزوم آموزش مورد تاکید قرار می‌گیرد. از آنجایی که دانش آموزان مهم‌ترین منبع کسب اطلاع خود را مربی بهداشت و معلمین ذکر کردند به نظر می‌رسد با آموزش از این طریق بتوان به نتایج رضایت بخشی دست یافت.

لینک کمکی