مقاله .بررسي شيوع جرم دنداني در دو دوره ي دنداني شيري و مختلط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله .بررسي شيوع جرم دنداني در دو دوره ي دنداني شيري و مختلط :


تعداد صفحات :9

.چکیده
زمینه و هدف: تجربیات بالینی نشان می دهد در دوره ی دندانهای شیری,میزان وقوع جرم بسیار ناچیز است در حالیکه با رویش دندانهای دائمی بویژه دندانهای قدامی فک پائین این میزان افزایش مییابد. بنظر می رسد عوامل متعددی بر این تفاوت شیوع تاثیر داشته باشد.دراین مطالعه برآن شدیم تا عواملی مانند تانگ تراست, کراودینگ, فضای اینتردنتال, Black Stain وارتباط آنها با تشکیل جرم را در دو دورهی دندانی شیری و مختلط بررسی کنیم.
روش بررسی:طییک مطالعه اپیدمیولوژیک و مقطعی (Cross Sectional)شیوع جرم دندانی در دو گروه سنی از کودکان شامل 120 نفر از کودکان 5-3 ساله و 120 نفر از کودکان 10-8 ساله ساکن شهر تهران که از نظرتاریخچه پزشکیمشکلی نداشتند,تعیین شد.بررسی عواملی مانند تانگ تراست, کراودینگ,فضای اینتردنتال و Black Stain با کمک آینه یکبار مصرف ساخت شرکت فیض طب (ایران) درزیر نوراتاق صورت گرفت.اطلاعات با استفاده از آزمون Chi-square مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:در بررسی اپیدمیولوژیک میزان شیوع جرم, تانگ تراست,کراودینگ و فضای اینتردنتال تفاوت آماری معناداری را در دو دوره نشان دادند(P-value‹0.05) ولی میزان Black Stain تفاوت آماری معناداری نداشت (P-value›0.05).در افراد دارای جرم و بدون جرم هیچیک ازعوامل فوق الذکر تفاوت آماری معناداری را نشان ندادند (P-value›0.05).
نتیجه‌گیری:در بررسی اپیدمیولوژیک مشخص شد شیوع جرم در دوره دندانی مختلط بیشترازدوره دندانی شیری می باشد.عواملی مانندتانگ تراست,کراودینگ,فضای اینتردنتال و Black Stain نقش موثری درتفاوت شیوع جرم ندارند.

لینک کمکی