مقاله تعيين سطح آگاهي و عملکردوالدين در زمينه سلامت و بهداشت دهان و دندان کودکان 7 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين سطح آگاهي و عملکردوالدين در زمينه سلامت و بهداشت دهان و دندان کودکان 7 ساله :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: آموزش بهداشت در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی اهمیت ویژه ای دارد و والدین نقش مهمی در بهداشت و سلامت دهان کودکان خود دارند. اطلاعات آنهامی تواند رفتارهای سالم بهداشتی را درفرزندانشان تثبیت نماید. این مطالعه به منظور ارزیابی آگاهی و عملکرد والدین در زمینه سلامت و بهداشت دهان و دندان کودکان 7 ساله شهر کرمان در سال 1387 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعی توصیفی روی 400 نفر از والدین کودکان 7 ساله شهر کرمان که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه پژوهشگر ساخت بود که روایی و پایایی آن تائید شده بود.این پرسشنامه شامل سه بخش بود: بخش اول اطلاعات دموگرافیک (سن, میزان تحصیلات, شغل), بخش دوم شامل 23 سوال سنجش آگاهی و بخش سوم شامل 9 سوال سنجش عملکرد. داده ها وارد کامپیوتر شده و توسط نرم افزار آماریSPSS با استفاده از آزمون های آماری t و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0=α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.. یافته ها: در این تحقیق 55% افراد پاسخ‌دهنده را مادران و 45% را پدران تشکیل می‌دادند. میانگین سن پدران 23/6±56/38 و میانگین سن مادران 79/5±31/33 بود. میانگین نمره آگاهی والدین 68/43 از 46 و میانگین نمره عملکرد آنها 26/3±32/9 از 18 بود. بین میانگین نمره آگاهی پدران و مادران تفاوت آماری معنی‌دار مشاهده نشد. همچنین بین میزان آگاهی و میزان تحصیلات پدران, بین عملکرد و تحصیلات پدران, بین میزان آگاهی و تحصیلات مادر, و بین عملکرد و تحصیلات مادران ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد (05/0p

لینک کمکی