مقاله بررسي ميزان مهارت و آگاهي از تکنولوژي اطلاعات دراساتيد، دستياران تخصصي و دانشجويان دندانپزشکي در دانشکده دندانپزشکي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان مهارت و آگاهي از تکنولوژي اطلاعات دراساتيد, دستياران تخصصي و دانشجويان دندانپزشکي در دانشکده دندانپزشکي کرمان :


تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: استفاده از تکنولوژی اطلاعات در آموزش پزشکی و دندانپزشکی به سرعت در حال گسترش است. این پیشرفت سریع تکنولوژی های اطلاعات چالشی را برای آموزش دندانپزشکی ایجاد کرده, بطوریکه اساتید و دانشجویان دندانپزشکی نیاز به یادگیری مهارتها و علوم جدیدی برای اجرای تکنولوژی های مختلف دارند. هدف از این مطالعه تعیین میزان مهارت وآگاهی از تکنولوژی اطلاعات دربین اساتید , دستیاران تخصصی و دانشجویان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی کرمان بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی پرسشنامه ای در اختیار 343 نفر از اساتید, دستیاران تخصصی و دانشجویان عمومی در دانشکده ی دندانپزشکی کرمان قرار گرفت.پس از تکمیل پرسشنامه, داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS شد و با کمک تست ANOVA وآزمون مجذور کای (2) آنالیز گردیدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد 2/39 % از اساتید,2/26 % از دستیاران تخصصی و 7/8 % از دانشجویان در دوره هایی از آموزش IT شرکت نموده اند.اساتید به طور معنی دار بیش از دو گروه دیگر در کاربرد windows مهارت کافی دارند (p< 0/05 ).تنها 2/11 % از دانشجویان با نرم افزار word اصلا آشنایی نداشتند. میزان آشنایی با وب سایت های معتبر علمی در گروه اساتید نسبت به دو گروه دستیاران و دانشجویان وهمچنین دستیاران نسبت به گروه دانشجویان از نظر آماری به طور معنی داری بالاتر بود. (p< 0/05). اساتید (7/64 %) و دستیاران (5/59%) به طور معنی دار بیش از دانشجویان (5/41%) تا حدودی با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی آشنا بودند.
(pنتیجه‌گیری: میزان آگاهی و مهارت اساتید, دستیاران
و دانشجویان دندانپزشکی کرمان در زمینه تکنولوژی اطلاعات بیشتر از مطالعات مشابه
بود.

لینک کمکی