مقاله رابطه بين خطوط کف دست و دندان اضافي مزيودنس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين خطوط کف دست و دندان اضافي مزيودنس :


تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: در سالهای اخیر مطالعات متعددی در رابطه با درماتوگلیفیک با برخی موضوعات در دندانپزشکی صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین دندانهای مزیودنس و نوع خطوط پوستی در افراد واجد دندانهای مزیودنس می باشد. روش بررسی:در این مطالعه توصیفی - مقطعی, 17 فرد دارای دندان مزیودنس و 45 نمونه فاقد دندان مزیودنس از افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد, انتخاب شدند. در انجام این تحقیق از روش ثبت خطوط پوستی با مرکب استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده گردید و سپس با استفاده از آزمون T به آنالیز اطلاعات پرداختیم. در این مطالعه از سطح معنی داری 5% استفاده شد. یافته ها: T-Test نشان داد که فراوانی اثرانگشت loop در دو گروه تحت مطالعه اختلاف معنی‌داری با یکدیگر دارد (P=0.01). همچنین اختلاف معنی‌داری در رابطه با فراوانی اثرات انگشت arch وwhorl در دو گروه تحت مطالعه مشاهده نشد. مقایسه بررسی‌های خط شماری کل انگشتان در افرادتحت مطالعه نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین خط شماری کل انگشتان بین دو گروه وجود دارد. نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر کاهش الگوی loop را در کودکان دارای دندانهای مزیودنس در مقایسه باسایر کودکان نشان داد.همچنین تفاوت در الگوهای درمانوگلیفیک در دو جنس در کودکان دارای دندانهای مزیودنس در مقایسه باسایر کودکان مشاهده شد.

لینک کمکی