مقاله ارائه‌ي مدل دو مرحله‌اي پويا براي ارزيابي عملکرد بانک‌هاي خصوصي با رويکرد تحليل پوششي داده‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه‌ي مدل دو مرحله‌اي پويا براي ارزيابي عملکرد بانک‌هاي خصوصي با رويکرد تحليل پوششي داده‌ها :


تعداد صفحات :42

در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی کشور به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته شده است. ارائه خدمات در بانک‌ها و تبدیل منابع در دسترس به خروجی‌های مورد نظر, از مراحل مختلف و فرایندهای درونی متعدد تشکیل شده است و عملکرد هریک از بانک‌ها در دوره‌های زمانی مختلف متغیر می‌باشد. مدل‌های مرسوم تحلیل پوششی داده‌ها قادر به سنجش عملکرد فرایندهای درونی و متوالی و همچنین سنجش عملکرد طی چند دوره‌ی زمانی نمی‌باشند. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های پویا, یک مدل دومرحله‌ای جهت سنجش کارایی و اثربخشی بانک‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف طراحی شده است. مدل ارائه‌شده فرآیندهای اصلی و متوالی درآمدزایی بانک‌ها را در نظر گرفته و با لحاظ کردن منابع میان‌دوره‌ای به سنجش کارایی, اثربخشی و عملکرد هریک از بانک‌ها و همچنین تعیین نمره‌ی عملکرد کلی و رتبه‌بندی بانک‌ها می‌پردازد. با به‌کارگیری این مدل, نمره کارایی و اثربخشی هریک از بانک‌ها در هر دوره‌ی زمانی به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد بانک‌های کاملاً اثربخش یا کاملاً کارا در یک دوره‌ی زمانی, لزوماً بهترین بانک ازنظر عملکرد در آن دوره نمی‌باشند. همچنین ازنظر عملکرد کلی, تنها یکی از بانک‌ها توانسته نمره‌ی کامل به دست آورد, درصورتی‌که سایر بانک‌ها نیز در بعضی دوره‌های زمانی ازنظر کارایی و اثربخشی, عملکرد موفقی داشته‌اند.

لینک کمکی