مقاله تأثير رشد تسهيلات بانکي بر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير رشد تسهيلات بانکي بر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ايران :


تعداد صفحات :36

هدف از این پژوهش, بررسی ارتباط بین رشد مانده تسهیلات بانکی, رشد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری است. برای این منظور از داده‌های سری زمانی مربوط به چهار بخش اقتصادی صنعت و معدن, کشاورزی, خدمات و مسکن در دوره 95-1358 استفاده و مدل در چارچوب خود رگرسیون برداری با داده‌های تابلویی تصریح شد. پس از انجام آزمون‌‌های تصریح و تخمین مدل, نتایج نشان داد که اگر یک تکانه به‌اندازه یک انحراف معیار در تغییرات رشد مانده تسهیلات بانکی به وقوع بپیوندد باعث افزایش رشد ارزش‌افزوده شده و پس از ده دوره اثر آن خنثی خواهد شد. اثر شوک تغییرات رشد مانده تسهیلات بانکی بر رشد سرمایه‌گذاری, عموماً با وقفه ظاهر شده و پس از ده دوره خنثی خواهد شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که حدود 14 درصد تغییرات رشد ارزش‌افزوده توسط رشد مانده تسهیلات بانکی توضیح داده می‌شود که در پایان دوره دهم این اثر به 32 درصد می‌رسد.

لینک کمکی