مقاله تأثير قدرت بازاري نظام بانکي در اثرگذاري سياست پولي از طريق کانال وام‌دهي بانک در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير قدرت بازاري نظام بانکي در اثرگذاري سياست پولي از طريق کانال وام‌دهي بانک در ايران :


تعداد صفحات :42

اثربخشی انتقال سیاست پولی از طریق کانال اعتباری تحت تأثیر عوامل مختلفی چون ویژگی‌های ترازنامه و قدرت بازاری صنعت بانکی می‌باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر قدرت انحصاری سیستم بانکی بر اثربخشی انتقال سیاست پولی از طریق مجرای وام‌دهی است. به این منظور ابتدا شاخص لرنر برای سال‌های 1393-1380 محاسبه می‌شود و سپس با به‌کارگیری داده‌های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک, تابع رشد وام برآورد می‌شود که آماره سنجش قدرت بازاری به همراه ویژگی‌های ترازنامه‌ای بانک به‌عنوان متغیرهای توضیحی مدل هستند. در این تحقیق به منظور ارزیابی قدرت بازاری از تابع هزینه مرزی استفاده می‌شود. نتایج برآورد الگو براساس رگرسیون داده‌های پانل و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای نشان می‌دهد, کاهش قدرت بازاری موجب تقویت انتقال سیاست پولی از طریق مجرای وام‌دهی می‌شود. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است, افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان شاخص سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار اما ضعیف بر کانال وام‌دهی نظام بانکی دارد. افزون براین اثربخشی متفاوت انتقال سیاست پولی در بین بانک‌های با ویژگی‌های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تائید قرار گرفت.

لینک کمکی