مقاله بررسي پوياي رابطه بين متغيرهاي پولي و بانکي و تقاضاي بيمه‌هاي عمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پوياي رابطه بين متغيرهاي پولي و بانکي و تقاضاي بيمه‌هاي عمر :


تعداد صفحات :38

هدف از پژوهش حاضر بررسی پویای رابطه بین متغیرهای پولی و بانکی و تقاضای بیمه‏های عمر بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی-همبستگی رگرسیونی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی شرکت‌های بیمه‏ای ایران طی سال‏های 1368-1394 بوده است که تمامی این شرکت‏ها به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش در راستای بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مطالعه از روش‏های الگوی خود توضیح برداری VAR و الگوی تصحیح خطای برداری VECM استفاده ‌گردید. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه‌مدت رابطه معناداری بین نرخ سودهای بانکی و تقاضای بیمه‏های عمر وجود ندارد. رابطه پویای بین نرخ سودهای بانکی, اعتبارات بخش خصوصی, نفوذ بیمه عمر, نفوذ بیمه غیرعمر, عرضه پول با تقاضای بیمه‏های عمر معنادار است. نتایج همچنین نشان داد که در کوتاه‌مدت رابطه معناداری بین نفوذ بیمه غیرعمر با تقاضای بیمه‏های عمر و نیز عرضه پول با تقاضای بیمه عمر وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل, پیشنهاد می‏شود؛ شرکت‌های بیمه با ارائه محصولات نوآورانه و جذاب در صنعت بیمه, موجب شوند افراد متکی به نرخ سود بانکی نباشند.

لینک کمکی