مقاله بررسي رابطه سرمايه انساني استراتژيک با بهبود عملکرد مالي در صنعت بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه سرمايه انساني استراتژيک با بهبود عملکرد مالي در صنعت بانکداري :


تعداد صفحات :29

ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش, باعث افزایش اهمیت سرمایه انسانی استراتژیک به‌عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهم ایجاد مزیت رقابتی یک سازمان است. گام برداشتن در جهت ارتقا این سرمایه نامشهود می‌طلبد تا به بررسی, ابعاد درونی موجود در انسان بپردازیم و با توجه به حالات و روحیات آنها زمینه ارتقا سرمایه انسانی موجود و در نهایت عملکرد مالی بانک را فراهم آوریم. پژوهش حاضر سعی دارد تأثیر ابعاد سرمایه انسانی استراتژیک را بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری, بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی کند. لذا برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک و پرسشنامه تأثیر سرمایه انسانی استراتژیک بر درآمدها استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک و پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک با کمک آلفای کرونباخ در سطح بالایی بوده و روایی نیز در سطح بالایی مورد تائید قرار گرفت. نمونه آماری در این پژوهش 90 نفر از کارکنان بانک‌ها بوده که به روش طبقه‌بندی با تخصیص متناسب از بین کارکنان انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه روان‌شناختی با عملکرد سازمان رابطه مستقیم و معناداری دارد و هر چقدر سرمایه انسانی استراتژیک بیشتر باشد درآمدهای بانک نیز بیشتر است.

لینک کمکی