مقاله بررسي تأثير ساختار مالکيت بر رفتار ريسک‌پذيري بانک‌هاي خصوصي و دولتي ايران (رهيافت داده‌هاي تابلويي پويا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير ساختار مالکيت بر رفتار ريسک‌پذيري بانک‌هاي خصوصي و دولتي ايران (رهيافت داده‌هاي تابلويي پويا) :


تعداد صفحات :42

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری ساختار مالکیت بانک و تغییرات آن بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری, بانک‌های خصوصی تجاری و بانک‌های خصوصی شده (بر اساس اصل 44 قانون اساسی) مشتمل بر 15 بانک برای دوره زمانی 1384-1393 می‌باشد. برای این منظور از دو الگو برای برآورد مدل تجربی به روش داده‌های تابلویی پویا و تخمین‌زننده گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. در الگوی اول به بررسی نوع و ساختار کلی مالکیت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها پرداخته شده و در الگوی دوم اثر تغییرات ساختار مالکیت و واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بر ریسک‌پذیری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. این در حالی است که تمرکز مالکیت تأثیر معناداری بر ریسک بانکی ندارد. همچنین بانک‌های خصوصی شده در دوره بعد از خصوصی‌سازی کاهش محسوسی را در ریسک تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بانک‌های رقیب (سایر بانک-های خصوصی و دولتی) در این دوره تغییرات محسوسی در ریسک‌پذیری نداشته‌اند. بنابراین می‌توان بیان کرد که تغییرات در ریسک بانک‌ها ناشی از خصوصی‌سازی آن‌ها بوده ‌است.

لینک کمکی