مقاله رتبه بندي بانکها و موسسات مالي بر مبناي شاخصهاي بين المللي کملز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه بندي بانکها و موسسات مالي بر مبناي شاخصهاي بين المللي کملز :


تعداد صفحات :45

وجود یک سیستم مناسب رتبه بندی از یک سوباعث افزایش میزان سلامت و شفافیت نظام بانکی شده واز سویی دیگر در شناسایی بانکهای ضعیف و قوی به عموم کمک شایانی نموده و بر این اساس یک نوع رقابتی در بین مدیران بانکها در جهت نیل به افزایش میزان سلامت خود پدید می آورد. هدف اصلی پژوهش ارائه روشی نظامند و سیستماتیک جهت رتبه بندی بانکها با استفاده ازمعیارهای بین المللی کملز می باشد. برای پیاده سازی مدل تحقیق, پس از بررسی مطالعات خارجی و داخلی و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محیطی فعالیت نظام بانکی, مدل پیشنهادی پژوهش طراحی گردیدبطوریکه ابتدا با استفاده ازگزارشهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به سال1394 بانکهای اقتصاد نوین, ایران زمین, تجارت, پاسارگاد, خاورمیانه, صادرات , ملت , کارافرین و ملل,حدود 31 معیار بر اساس شاخصهای اصلی کملز انتخاب وسپس ماتریس تصمیم را تشکیل داده ومیزان اهمیت هرکدام از آنها را بوسیله روش انتروپی محاسبه و در ادامه به عنوان داده های ورودی روش ویکور مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت رتبه بندی نهایی گزینه‌ها انجام گردید که بر این اساس بانک اقتصاد نوین به عنوان بهترین بانک از منظر مدل رتبه بندی بر اساس شاخصهای بین‌المللی کملز شناسایی گردید.

لینک کمکی