مقاله سيکل‌هاي سياسي پولي و رابطه آن با استقلال بانک مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سيکل‌هاي سياسي پولي و رابطه آن با استقلال بانک مرکزي :


تعداد صفحات :34

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و تحلیل تأثیر دخالت‌های دولت بر سیاست‌های پولی در طول دوره انتخابات, به مطالعه رابطه سیکل‌های سیاسی پولی با استقلال بانک مرکزی پرداخته شده است. بدین منظور از داده‌های 38 کشور از جمله ایران برای سال‌های 1983 تا 2012 استفاده شده است. همچنین برای روش تجزیه‌وتحلیل از تکنیک‌های پانل دیتا به روش‌های اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل بیان‌گر معنی‌دار بودن یک رابطه منفی میان استقلال بانک مرکزی هر کشور با متوسط نرخ تورم آن بوده و با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌یافته در طول دوره انتخابات, از دخالت دولت بر تصمیمات سیاسی پولی بانک‌های مرکزی خود در امان هستند در صدر رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. همچنین قبل از انتخابات سیاستمداران کشورهایی که اَبَر تورم را تجربه کرده‌اند برای مهار کردن تورم, بانک مرکزی را تحت فشار تغییر سیاست‌های پولی قرار داده و این از میزان استقلال بانک‌های مرکزی کاسته است, آنچه بیان شد دلیل جایگاه پائین این‌گونه کشورها در رتبه‌بندی می‌باشد.

لینک کمکی