مقاله تا?ثير تحريم‌هاي نظام بانکي کشور بر سودآوري آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تا?ثير تحريم‌هاي نظام بانکي کشور بر سودآوري آنها :


تعداد صفحات :42

از سال 2006 به منظور اعمال محدودیت‌‌های بیشتر بر توسعه برنامه هسته‌‌ای ایران, تحریم‌‌های اقتصادی با شروع تحریم‌‌های بانکی دارای وسعت بیشتری گردید به‌طوری‌که بخش‌‌های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر تحریم نظام بانکی کشور و شناخت کانال‌‌های اثرگذاری آن بر سودآوری بانک‌‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌‌ها صورت پذیرفته است. بدین منظور از داده‌‌های تابلویی 22 بانک کشور در طی دوره 93-1386 و روش‌‌ اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان‌‌پذیر (FGLS) برای تحلیل داده‌‌ها, استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که تحریم بانک مرکزی و قطع سوئیفت به طور مستقیم و بلوکه شدن حجم وسیعی از درآمدهای نفتی کشور با ایجاد وضعیت رکودتورمی, به طور غیرمستقیم و نیز تحریم بانک‌‌های کشور از طریق عدم پذیرش اعتبارات اسنادی (LC) آنها توسط بانک‌‌های خارجی, دارای تأثیر منفی بر سودآوری (نسبت‌‌های ROE و ROA) بانک‌‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های عملکردی آنها بوده است.

لینک کمکی